Funció constant a trossos amb discontinuïtats de salt